विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

डाउनलोड :


ऐन नियम

  आयकर ऐन २०५८

  भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ (चौथो संशोधन २०७२)

  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६

  सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४

  निजामती सेवा नियमावली, २०५० (चौधौ संशोधन समेत)

  भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ (चौथो संशोधन २०७२)

  निजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन)

  आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

  आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

  सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

निर्देशिका

  समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

  सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५

  आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि निर्देशिका , २०७३

  आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि दिग्दर्शन, २०७५ (Internal Control Guidelines 2075)

  एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४

  एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७३

  एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७३ अनुसूचीहरु

  अर्थ मन्त्रालयको आ .ब. २०७४/०७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि मार्गदर्शन

  अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७३

परिपत्र

  समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

प्रतिबेदन

बिबिध

  अनुसूची-५ तलबी प्रतिबेदन फाराम

  निजामती कर्मचारीको २०६६ देखि २०७३ साल सम्मको तलबमान

भुक्तानी आदेश

म.ले.प.फारामहरु

  म.ले.प. फाराम १९३ देखी २१३ सम्म

  म.ले.प. फाराम ८२ देखी १८० सम्म

  म.ले.प. फाराम ७७ देखी ८१ सम्म

  म.ले.प. फाराम ६१ देखी ७६ सम्म

  म.ले.प. फाराम ४५ देखी ६० सम्म

  म.ले.प. फाराम १८ देखी ४४ सम्म

  म.ले.प. फाराम १ देखी १७ सम्म


पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस