विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

कर्मचारी विवरण


कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुलीमा

कार्यरत कर्मचारीहरुको बिवरण

सि.नं. पद नाम, थर हालको पदमा नियुक्ति मिति सम्पर्क नम्बर कर्मचारीको ठेगाना
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री हेमराज पौडेल   ९८५४०४१७६६ वाग्लुङ
कोष नियन्त्रक श्री सुरेशप्रसाद दाहाल २०६५/०४/०१ ९८४४०४२२०६ रौतहट
लेखापाल श्री उत्तम भट्टाई २०७१/१२/२२ ९८४४०९६५६७ सिन्धुली
लेखापाल श्री जिवमणी देवकोटा २०७३/१२/२५ ९८५४०४१०७३ सिन्धुली 
लेखापाल श्री जय प्रकाश चालिसे २०७२/०९/०२ ९८५४०४७३३३  सिन्धुली 
टा.ना.सु. श्री रमेश कुमार श्रेष्ठ २०६५/०४/०१ ९८४४०९४४७६  महोत्तरी 
सह-लेखापाल        
कार्यालय सहयोगी श्री यादवनाथ चौलागाई २०७३/०१/२७ ९८४४०४०४५१  सिन्धुली
कार्यालय सहयोगी श्री बम बहादुर विशंखे  २०७३/०१/२७ ९८४४०२२७०० सिन्धुली 
१० कार्यालय सहयोगी श्री रत्न बहादुर वाईवा २०७४/०६/०१ ९८६१४८०२१८ सिन्धुली
११ ह.स.चा. (करार) श्री परशुराम खत्री २०७०/०२/२०  ९८४४०९४४१३  सिन्धुली


पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस